Звіт керівника

Звіт

керівника ДНЗ комбінованого типу «Джерельце» № 15  Невмивака І.К.

про свою діяльність перед колективом та

громадcкістю за 2016-2017 навчальний рік

 

Даний звіт оформлений відповідно до нормативно-правової документації.  Основна мета звітування

Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом

Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості, є:

 • Підвищення відкритості та прозорості в роботі дошкільного закладу;

Станом на 01.05.2017 у закладі працює 78 працівники, у т. ч. педагогічні працівники – 34, обслуговуючий персонал – 41, медичний персонал – 3 особи.

Діяльність дошкільного закладу регламентується навчальним планом складеного відповідно до нормативно-законодавчої бази.

Дошкільний  навчальний заклад ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» № 15   розпочав функціонування у 1990 році.  Сьогодні – це сучасний заклад освіти  пріоритетними завданнями діяльності якого є:

 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання  дитини;

У 2016-2017 навчальному році функціонує 12 вікових груп, з них:

− 5 санаторних груп для дітей часто-довгохворіючих,

− 7 груп загального розвитку (з них 1 група різновікова (1,5-3 років), 1 група за короткотривалим режимом перебування, згідно з медичними показниками та бажанням батьків (без харчування).

В ДНЗ в поточному році виховується 238 дітей. Нам дуже приємно що ми прийняли 70 дітей до груп раннього віку.

Мережа груп у 2016-2017 навчальному році розподілилась наступним чином: представлена у таблиці на слайді

Аналіз комплектування груп за нормативами та середніми показниками фактичного відвідування дошкільного навчального закладу, вказує на перевантаження облікового складу відносно нормативів, але середньорічне відвідування вихованців не виходить за межі граничної наповнюваності груп.

представлена у таблиці на слайді

Рішенням Виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 15.09.2016 №302 «Про затвердження інспекторів з охорони дитинства на громадських засадах» та наказу ДНЗ від 20.03.2017 №46. Обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства покладено на соціального педагога Алексову А.О.

Сьогодні діти – найбільш вразлива частина населення нашої країни. Вони потребують постійного захисту, допомоги та підтримки.

В ДНЗ № 15 організація роботи соціального педагога по соціальному захисту дітей охоплює такі категорії вихованців:

В таблиці на слайді

Соціально-психологічною службою проводилось періодичне спостереження за дітьми під час навчальних занять з метою вивчення та допомоги в налагодженні соціального клімату в групах, вивчення емоційного стану дітей та батьків. На основі даних спостереження були проведені заходи по профілактиці, просвіті, розвитку. Наприклад, ігри на покращення мікроклімату в групі, на налагодження взаємодії міх однолітками..

На батьківських зборах розглядалися питання щодо соціального захисту дітей, по правам дітей та про категорії дітей які в ДНЗ отримують пільгове харчування

Соціально-психологічною службою надається консультативна допомога всім хто звертається з таких питань як оформлення документів на отримання пільг в ДНЗ, права дитини, проблеми спілкування з людьми та з інших тем.

Соціальним педагогом здійснюється патронат сімей, діти яких не охоплені дошкільною освітою та зараховані до Консультативного Центру з метою залучення їх до ДНЗ та вивчення причини невідвідування ними дошкільного закладу.

На 2016-2017 навчальний рік до Консультативного центру зараховано 53 дитини  них 2 дитини з особливими освітніми потребами.

Для роботи з такими дітьми розроблена індивідуальна програма розвитку дітей, які відвідують заняття. До занять з дітьми-інвалідами залучені спеціалісти: Миргородська О.І. (образотворча діяльність), Камсюк І.С. (музичний керівник), Некрасова І.Г. (інструктор з фізичного виховання ДНЗ), Степаненко В.А. (практичний психолог), Місоєдова С.О. (вчитель-логопед).

На сайті ДНЗ знаходиться сторінка Консультативного центру яка містить основні завдання центру, план роботи на навчальний рік, інформацію про загально-садові заходи, графік прийому спеціалістів.

Можу зазначити що ми і надалі будемо проводити роботу в даному напрямку.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями

представлено в таблиці:

Адміністрація закладу створює всі умови щодо безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

За підсумками атестації з числа педагогічних працівників, які атестувалися у навчальному році:

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» –  вчителю-логопеду Місоєдовій С.О.,

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – вихователю Стратович Т.В.,

– відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший вихователь» – Кудрявцевій О.Ю.

– відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» – 2 педагога Кудрявцева О.Ю., Березняк О.В.,

– відповідає займаній посаді зі збереженням тарифного розряду – вихователю Лугінець М.Ю..

Аналіз освітнього рівня свідчить про стабільність показників. Динаміка росту професійної майстерності педагогів є результатом підвищення якості самоосвітньої діяльності, проходження курсової перепідготовки, атестації.

Основні напрямки науково-методичної роботи в закладі у 2016/2017

 

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами, мультимедійними презентаціями. Під керівництвом вихователів – методистів Ляшенко С.В. та Шунько О.М.

Протягом навчального року методична служба спрямовувала зусилля на створення  атмосфери зацікавленості для різних категорій педагогів, сприятливої робочої атмосфери, яка дозволяла вдосконалювати  професійну компетентність.

Зміст навчально – виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти України, державним стандартом, що містить норми і положення до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку.

З метою створення умов для надання освітніх послуг і розвитку здібностей дітей дошкільного віку зусилля педагогічного колективу в даному навчальному році було спрямовано на вирішення наступних завдань:

 • науково-методичний супровід впровадження в освітній процес державного стандарту дошкільної освіти
 • реалізація міської науково-методичної проблемної теми «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості»
 •  забезпечення підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

На виконання одного з річних завдань  педагогічного колективу  щодо «Впровадження діяльнісного підходу в освітній процес з метою якісної реалізації освітньої програми «Світ дитинства». Методична робота з педагогами з цього напрямку було проведено:

– засідання педради

– творча майстерня «Формування національно-патріотичної компетентності дошкільників засобами діяльнісного підходу»

– відкриті перегляди занять з дітьми.

 • інтегроване заняття «Що ховається в коробці» (вихователь Березняк О.В. 01.2017р.)
 • інтегроване заняття «Подорож до лісу» (вихователь Гудзь Т.О. 04.2017р.)
 • інтегроване заняття «Допоможемо лісовим звіряткам» (вихователь Стратович Т.В. 11.2016р.).

– створення екологічної стежини на території ДНЗ, розробка методичних рекомендацій до організації освітньої роботи з дошкільниками на екологічній стежині.

–  самоосвітня діяльність педагогів впродовж навчального року.

Адміністративні заходи, що були сплановані на виконання  рішення розширеної колегії управління освіти від 29.08.2016р. з забезпечення умов щодо  якісного виконання змісту дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти України.

Результативними у даному напрямку  впродовж 2016-2017 н.р. були також наступні  методичні заходи:

 

 • тренінг «Освітня лінія «Гра дитини»  
 • робота школи педагога – початківця;
 • проведення інструктивно-методичних нарад (за планом);
 • консультація «Відстеження індивідуальних досягнень дошкільників згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми «Світ дитинства».

 

Результативність методичної роботи з педагогами щодо забезпечення якісного виконання завдань Державного стандарту підтверджується результатами моніторингового дослідження щодо якості знань дітей за освітніми лініями Базового компоненту, що було проведено 09.2016р (І зріз) та 05.2017р. (ІІ зріз) – таблиця.

Аналіз результатів  освітньої роботи з дошкільниками за освітніми лініями засвідчує, що в наявності загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року у порівнянні з кінцем навчального року Показники високого та достатнього рівня дали вагомий приріст, а негативні – знизились за всіма освітніми лініями, що свідчить про ефективність навчально – виховної роботи з дітьми дошкільного віку протягом року.

Ми вважаємо результативність освітньої роботи з вихованцями проводиться на  задовільному рівні.

У 2016-2017 н.р. адміністративний склад закладу намагався надавати реальну та дієву допомогу педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності.

Семінари, тренінги, відкриті перегляди  сприяли вдосконаленню та підвищенню фахового рівня кожного вихователя. Традиційними були інструктивно-методичні наради для педагогів, на яких аналізувались результати роботи груп, робилися висновки, планувались заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи.

Зусилля методичної служби спрямовувались на забезпечення організаційно-методичного супроводу участі педагогічних працівників у професійних конкурсах різних рівнів.

УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ ДНЗ №15 В МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДАХ РІЗНОГО РІВНЯ В 2016 – 2017 н.р.

Конкурс готовності груп до навчального року  «Найкраща групова кімната» І місце  № 4 «Ромашки», № 2 «Сонечко», № 8 «Ялинка».

 1. Методичний фестиваль «педагогічний дебют» вихователь Закітня Г.О.
 2. Міський конкурс «Вихователь року» Миргородська О.І. ІІ місце
 3. Всеукраїнський фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» підготувала інструктор з фізичної культури Некрасова І.Г.
 4. Конкурс «Веселі нотки» (міський рівень) музичний керівник Камсюк І.С., вихованка групи №2 Войнікова Маша.

В методичному кабінеті на допомогу педагогам у самоосвітній діяльності впродовж навчального року продовжував формуватися банк матеріалів: списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури; матеріали з ППД, конспекти літературних джерел; новинки психолого-педагогічної літератури та демонстраційний матеріал.

Одним із напрямів роботи дошкільного закладу є включення в інноваційну діяльність. Для здійснення інноваційної діяльності в дошкільному закладі створено відповідні умови.:

Зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільника шляхом впровадження в практику роботи та здоров’язбережувальних технологій. Інструктор з фізичного виховання Некрасова І.Г. під час організації роботи з фізичного виховання використовує методики таких авторів: Є.С. Вільчковський, М. Єфименко, Л.І Пензулаєва та частково елементи лікувально-дихальної гімнастики Стрельнікової,

В групах дітей раннього віку вихователі мають різний рівень готовності до впровадження інноваційних технологій. Так в групі № 8 «Ялинка» Березняк О.В., використовує елементи технології Марії Монтессорі, з метою розвитку сенсорних еталонів, мислення, пам’яті, уваги.  

Вихователі групи №1«Віночок» впроваджують в практику роботу інноваційну технологію «Казкові лабіринти гри» В.В.Воскобовича – технологію інтенсивного розвитку інтелектуальних здібностей  дітей яка є системою поетапного включення розвиваючих ігор в діяльність дитини з поступовим ускладненням навчального матеріалу. Ігри, які розробив В.В. Воскобович, розвивають пам’ять, фантазію, логічне і творче мислення, розвивають мову дитини.

На батьківських зборах в квітні місяці було проведено заняття для дітей та батьків з використанням ігрових прийомів технології, батькам цікаво було відчувати себе дослідниками. Ігрові макети були виготовлені власними силами батьків.

Вихователі групи «Сонечко» № 2: групи «Пізнайки» № 9:  групи «Ромашка» № 4 впроваджують технологію ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань), автор Г.Альтшуллер.

Результатом роботи є те, що діти можуть висловлювати будь-які припущення, придумувати  нове, видозмінюючи або поліпшуючи реальний об’єкт. Ознайомлюючись з чимось новим або закріплюючі раніше отримані знання, розглядають предмет з незвичного боку.

Вихователі групи «Лісовички» № 3: Іванова О.В., Синепольська О. В. використовують елементи технології Н.Гавриш «Використання коректурних таблиць». Метою впровадження цієї технології для вихователів є: допомогти дітям усвідомити системність, цілісність реально світу, про взаємозв’язок усього суттєвого.

На протязі року ми намагалися зробити необхідні умови для організації роботи із батьками: в холах обладнано стенди для батьків «Ми вам пропонуємо» (про організацію гурткової роботи), «Інформаційний вісник», «Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу», «Наші групи», «Оголошення», «Поради психолога», «Поради вчителя-логопеда»,  систематично  викладаються матеріали на сайті закладу для  батьків.

Взаємодія з батьками проводилась згідно розробленій в попередні роки структурі:

 • Індивідуальне консультування;

Спільне збагачення методичного та матеріально – технічного забезпечення;

 • Розгляд пропозицій батьків;
 • Планування спільних заходів щодо покращення умов утримання дітей в ДНЗ та іміджу закладу;
 • Підготовка планових консультацій з різних питань навчання та виховання дітей;

Проведені за цією структурою заходи позитивно сприймаються батьківською громадськістю, дають змогу формувати з батьків активних партнерів у вихованні дітей. Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками: Березняк О.В., Лугінець М.Ю., Іванову О.В. Синепольську О.В., Шаповал Н.І., Закітню Г.О., Миргородську О.І., Сарри С.Ю., Гордієвська Ю.В., Гудзь Т.О.

Виходячи з аналізу роботи за рік ми визначаємо перспективними напрямками роботи на наступний навчальний рік:

Забезпечення збереження, розвитку та модернізації матеріальної бази

Адміністрація приділяє увагу підтриманню території в належному стані, створенню естетичного оточення для перебування дітей в дошкільному закладі.

З початку 2017 року за ініціативою адміністрації та голови батьківської ради наш заклад прийняв участь у міському  конкурсі «Місто своїми руками» з проектом «Екологічна стежина», та отримав гранд на 12 тисяч гривень для створення  осередків на території ДНЗ. Результат роботи – одержана перемога в конкурсі «Відкрите місце», публічне відкриття екологічної стежини відбулося 24.05.2017.

Разом з вами ми створили умови для організації життєдіяльності дітей у напрямку трудового виховання, естетичного розвитку, формування у дітей природознавчої компетентності та особливого бачення світу природи як об’єкта нашої постійної турботи.

У дошкільному закладі функціонує центральне опалення та водопостачання. Система освітлення у дошкільному закладі обладнана у відповідності до санітарних норм облаштування закладу.

У  2016-2017 році за бюджетні кошти було придбано

Також протягом  2016-2017  навчального року за бюджетні кошти були придбані електро прибори для обслуговування будівлі:

 • точильний станок «Кентавр» ВТА-200СК на сумму 1260,00 грн.
 • Шуруповерт Vitals на суму  1612.00,
 • Електроножівка RS890K на суму  3990.00грн.,
 • електродриль на суму 1019,00.

Меблі щодо облаштування кабінету  соціального педагога:

 • стінка офісна (7 одиниць) на суму 11830,00 грн.
 • Стіл дитячий  у кількості 6 одиниць на суму 8400,00 ,
 • Стіл для роздачі їжі на суму 4895,00.
 • Лавки у кількості (4 одиниці) для музичної зали.

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей різновар’іативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, куточки книги, осередки природи, куточки-театральної діяльності.

За спонсорською допомогою  було придбано фліпчарт для методичного кабінету, комплект посуду «Лумінарік» на кількість 25 дітей, придбане ткані для пошиву театральних костюмів. Придбано новорічні прикраси для облаштування музичної зали до новорічних ранків.

В ДНЗ постійно ведеться  контроль за  економним  витрачанням води та електроенергії. Власними силами частково проводиться ремонти  сантехнічного, електричного та технологічного обладнання, оргтехніки. Проводиться ремонт приміщень.

У 2016-2017 році були виконані наступні ремонти:

Слайд таблиці

Всі працівники закладу разом з батьками вихованців небайдужі до естетичного вигляду дитячих ігрових майданчиків, разом ми фарбували та ремонтували ігрові модулі для ігрової діяльності дітей.

В цьому році в нас виникла проблема течі покрівлі, до бюджетного запиту управління освіти було внесено заявку на ремонт покрівлі закладу, це питання розглядається на засіданні депутатів нашого міста. Ми чекаємо проведення ремонтних робіт в наступний час

Влітку 2017 року ми плануємо провести такі ремонтні роботи

Слайд таблиці

Медичне обслуговування

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює лікар-педіатор Шкіндер О.М., сестра медична старша Богомол Л. С., медична сестра по дієтхарчуванню Шмигля А.С..

Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей, проводиться огляд дітей на педикульоз, раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

У навчальному році в нашому ДНЗ була здійснена оздоровча програма, реалізації якої проводилися в двох напрямках:

– заходи з профілактики простудних захворювань;

– заходи, направленні на зменшення несприятливого впливу довкілля.

З початку навчального року, згідно заяв батьків, по даній програмі оздоровлювалось майже 75 % дітей від загальної кількості. Лікарем -педіатром та медичною сестрою закладу розроблено щомісячний план оздоровчих заходів.

Програма розрахована, як на дітей ЧДХ, так і  на групи загального розвитку. Батьки ознайомлені з оздоровчими заходами на батьківських зборах та через інформаційні куточки.

Медичним персоналом проводилось доліковування дітей по призначенню дільничних педіатрів після захворювань.

Щорічно згідно графіку, діти проходять поглиблений медичний огляд лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами. Згідно з наказом МЗОУ № 434 діти оглянуті на 100 %.

Слайд Результат поглиблених медичних оглядів

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

В плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється держсанепідемслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

 

Організація харчування

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно документів зазначених на екрані.

Завідувачем розроблена річна циклограма контролю за організацією харчування.

Усі продукти що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості.

Аналіз показав, що за 2016 рік середні показники виконання норм харчування на дитину становить – 97%:

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Впродовж року за рекомендаціями лікаря-педіатра, на підставі медичних показань в дошкільному закладі організовується дієтичне харчування, яке передбачає зміну технології приготування страв (готуються тушковані, варені, протерті страви, заміняються продукти).

Вартість харчування відповідно до рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 15.10.2015 №265 «Про організацію харчування в закладах освіти» зазначено на слайді.

Є пільгові категорії що безкоштовно харчуються:  Слайд

Контроль здійснювався технологом сектору харчування управління освіти,  в ході перевірок порушень технологічного процесу приготування їжі не було виявлено також здійснювала перевірки міська Координаційна батьківська Рада за організацією  харчування в ДНЗ та перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання, зауважень і порушень не виявлено.

На підставі вищезазначеного  визначаємо, що робота дошкільного закладу з питань організації харчування вихованців дошкільного закладу знаходиться на достатньому рівні.

Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я працівників.

Згідно трудового стажу працівників закладу проводяться виплати по листкам непрацездатності, всім працівникам надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення). За період 2016-2017 року відзначені почесними грамотами та подяками – 14 працівників ДНЗ.

В дошкільному навчальному  закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління

Дошкільний заклад співпрацює з міськими організаціями, а саме: працівники закладу приймали участь у 2016 році допомагали організації «Червоного хреста», збирали продукти Новосьоловському центру соціально-психологічної реабілітації Донецької обл. Зустрічались з воїнами АТО, волонтерами збирали продукти та матеріальну допомогу до акції «Різдвяний кошик», «Пасхальний кошик» для солдата.

Спільна діяльність педагогічного колективу та батьківської громадськості є один з напрямків діяльності дошкільного закладу. Батьки сприяють благоустрою приміщень закладу, створенню розвивального середовища груп, умов для фізкультурно-оздоровчої  роботи, допомагають вирішенню питань матеріально-технічного забезпечення дошкільного закладу.

З метою подальшого розвитку дошкільного закладу ми провели анкетування батьків.

Результати анкетування свідчать що найбільше приваблює батьків  у дошкільному навчальному закладі.

 1. Добре ставлення дитини до вихователя
 2. Високий професійний рівень педагогів
 3. Робота зі зміцненням здоров`я дітей
 4. Належна організація харчування
 5. Гарний стан території для прогулянок
 6. Можливість брати участь у житті дошкільного навчального закладу

Відповіді батьків вихованців це добра підтримка в творчої діяльності педагогів, це оцінка якості роботи всіх працівників нашого закладу.

 

У період  між  загальними зборами діє рада дошкільного закладу. У поточному навчальному році відбулося три засідання Ради дошкільного закладу за планом роботи, затвердженим головою Саніною О.О.. На засіданні розглядались питання про виконання рішень загальних зборів, поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, участь у методичних заходах ДНЗ,  зміцнення  матеріально-технічної  бази,  використання  бюджету  закладу.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити  діяльність,  мене як керівника і діяльність всього  нашого дошкільного навчального закладу.

Діти повинні жити у світі краси , гри, казки , музики , малюнка , фантазії , творчості.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та  батьками вихованців.

Дякую за увагу!