Сторінка психолога

Кузьміна Ніна Ісрафіліївна 
Посада  – Практичний психолог
Освіта  – повна вища

Практичний психолог в ДНЗ забезпечує: психологічний процес адаптації дитини до умов дошкільного закладу, обстеження дітей на протязі всього періоду дошкільного дитинства, корекційно-розвивальну роботу з метою усунення відхилень у психологічному та індивідуальному розвитку і поведінці дітей.

 

Положення про психологічну службу в ДНЗ

І. Загальні положення

Положення про психологічну службу в ДНЗ (далі служба) вводиться в дошкільному навчальному комбінованого типу «Джерельце» № 15 (далі ДНЗ) з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням.вікових та індивідуальних особливостей.

Психологічна служба у своїй діяльності керується:

 • КонституцієюУкраїни (254к/96-ВР)
 • Декларацієюправлюдини (995-015)
 • Конвенцієюпроправадитини (995-021)
 • ЗаконамиУкраїни«Проосвіту» (1060-12), «Прозагальнусереднюосвіту» (651-14.
 • чиннимзаконодавствомУкраїнитацимПоложенням (пункт3 іззмінами, внесенимизгіднозНаказомМОН№ 439 (0570-01) від 07.06.2001.

Посади практичних психологів уводяться в штати дошкільних навчальних системи освіти в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат, згідно з Типовими штатними нормативами закладів га установ освіти (пункт 17 в редакції Наказу МОН № 439 (0570-01) від 07.06.2001.

Тривалість робочого тижня практичного психолога – 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування вихователів, батьків, корекційно-розвивальна робота тошо). А 20 годин відводиться на підготовку до проведення соціально- психологічних заходів, обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо

 1. Організація роботи психологічної служби

Основні види діяльності практичного психолога з дітьми:

а)   психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до умов дошкільного закладу. Прийом дітей віком від 2-х до 3-х років проводиться на протязі трьох місяців (серпень, вересень, жовтень). Результати адаптаційного періоду фіксуються у листі спостережень (додаток № 1). На кожну дитину, яка відвідує ДНЗ заводиться психологічна картка (додаток №2) в якій фіксуються дані про дитину та її батьків.

б)    обстеження дітей проводиться на протязі всього періоду дошкільного дитинства з метою поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини (пізнавальна, когнітивна, емоційна сфери дитини).

Результати обстеження є підставою для складання групових та індивідуальних особистісно-орієнтованих розвивальних і корекційних програм і вносяться у журнал психолого-педагогічного діагностування (додаток №3) та в індивідуальні психологічні картки дітей.

в)    корекційно-розвивальна робота проводиться з метою усунення відхилень у психологічному та індивідуальному розвитку і поведінці дітей.

Заняття з дітьми проводяться у години вільні від занять. Форма організації корекційних занять: групова (6-8 дітей) га індивідуальна 2-3 рази на тиждень по 15-20 хвилин, в залежності від віку дітей, (додаток №4). г) реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги дітям, які перебувають у кризовій ситуації (перенесення тяжкої хвороби, стресу, переселення, розірвання шлюбу батьків тощо) з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.

Робота психолога з педагогічним колективом дошкільного закладу.

а) консультування педагогів з метою підвищення їх психологічної культури і професійної компетентності.

б) практична допомога вихователям у створенні розвивального середовища та сприятливого психологічного клімату у групах.

в) підготовка психолого-педагогічних консиліумів із залученням педагогічних працівників, лікаря з метою аналізу поведінки та розвитку дитини (на запит батьків, вихователів, чи з ініціативи психолога).

г) проведення занять (семінарів) на запит вихователів.

д) надання психологічно-педагогічної допомоги у гострих конфліктних

ситуаціях та ситуаціях життєвих криз особистості.(різних працівників дошкільного закладу).

е) консультування вихователів з широкого кола особистих проблем.

Робота з батьками вихованців дошкільного закладу.

а) консультативна робота з батьками (індивідуальні, родинні, групові, консультації)

б) підвищення рівня психологічної освіти батьків:

 • науково-популярнілекціїзпсихологічнихпитаньнагруповихбатьківських

зборах)

 • бесідитаконсультаціїзгрупоюбатьків, зацікавленихспільними

проблемами виховання та розвитку дитини.

 • оформленнястендів, папокзпсихологічноюінформацією
 • залученнябатьківдокористуванняпсихологічноюбібліотекою
 • профілактично-корекційнароботазбатьками: індивідуальнібесідиз

батьками, під час яких психолог ознайомлює їх з результатами психологічного обстеження дитини, інформує про її потенційні можливості, труднощі, про засоби, які можуть покращати психологічне благополуччя дитини

 • консультації, метоюякихєкорекціявиховноїпозиціїбатьків,

створення більш сприятливіших умов для розвитку особистості дитини

Початок і закінчення навчального року встановлюється відповідно до Положення про середній навчально-виховний заклад України

ІІІ Практичний психолог

Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами, які мають вищу спеціальну психологічну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

Атестація практичних психологів проводиться атестаційними комісіями при ГІПЦ «Дар» для встановлення (підтвердження) їх кваліфікаційних категорій згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим НМО України від 20.08.93 № 310 (0176-93) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176.

Практичний психолог приймається на роботу і звільняється з неї начальником Управління освіти міської ради за поданням завідувача ДНЗ.

Практичний психолог підпорядкований безпосередньо завідуючому ДНЗ, методично підпорядкований міській психологічній службі, обласному науково-методичному Центру психології га соціальної освіти.

Головне призначення практичного психолога – здійснювати консультативно- методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання га виховання дітей:

 • психологічнийсупровіднавчально-виховногопроцесу;
 • організаціяпросвітницько-пропагандистськоїроботизпідвищення

психологічної культури працівників ДНЗ та сімей вихованців. Періодичні виступи на батьківських зборах, надання консультативної допомоги батькам.

Практичний психолог складає щорічний звіт про свою роботу і подає його у ППЦ «Дар» управління освіти завідуючому психолого-методичною службою, бере участь у засіданнях методичних об’єднань практичних психологів, інформує педагогічну раду про завдання, зміст, результати роботи психологічної служби. Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, з громадськими та благодійними організаціями.

Практичний психолог постійно підвищує свій психолого- педагогічний рівень, професійну майстерність, проходить перепідготовку та атестацію у порядку передбаченому для практичних психологів.

Бере участь у проведенні атестації педагогічних працівників ДНЗ

Техніка педагогічного спілкування

Сторінка психолога

Спілкування - процес взаємодії між двома чи кількома особами, що полягає в обмінні інформацією пізнавального ч...

Читати повністю

Дитяча істерика: чому виникає і як...

Сторінка психолога

На вулиці, в магазині, діти влаштовують істерики, щоб отримати бажане і часто це робиться показово, щоб прив...

Читати повністю

Як можна допомогти дитині добре пов...

Сторінка психолога

Більшість батьків замислюються, чи правильно вони себе поводять з дитиною. Звичайно, немає ідеальних батьків. ...

Читати повністю

Десять кроків, щоб стати кращими ба...

Сторінка психолога

Любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини. Батьківсь...

Читати повністю